A SNAP OR A GRAM?

En kvalitativ intervjustudie om gymnasietjejers uppfattning kring influencers på Instagram och Snapchat.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka gymnasietjejers uppfattningar kring influencers på sociala medieplattformarna Instagram och Snapchat. Studien ämnar även att undersöka om uppfattningarna skiljer sig åt på Instagram och Snapchat och varför.

Teori: Användningsteorin, parasociala relationer, parasocial interconnectedness, tvåstegshypotesen, opinionsbildare.

Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer.

Material: Sex enskilda samtalsintervjuer med gymnasietjejer i Göteborg.

Resultat: Resultaten visar att gymnasietjejer har individuella motivationer till att följa influencers. Respondenterna är aktiva i hur de väljer att följa eller att avfölja influencers. Motivationen att följa influencers på Instagram och Snapchat skilde sig åt mellan respondenterna. Studien visar även att respondenternas uppfattning är att de inte har en specifik relation till influencers. Däremot kan respondenterna relatera till influencers, om de kan identifiera sig med dem. Resultatet visar även på skillnader i hur mycket man ansåg sig ha en relation med en influencer. Influencers på Snapchat ansågs vara mer personliga och lättare att forma relation till jämfört med Instagram. Studiens resultat kan fastställa att influencers har stort inflytande och att respondenternas egna inställning avgjorde hur påverkad de ansågs sig att bli. Respondenterna ansåg att influencers på Instagram hade större inflytande gentemot Snapchat.

Louise Hermelin och Zhela Shtab
MKV, Examensarbete , ht18
1067
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.