April, april

- ett magasin om bra nyheter och dålig PR

Arbetet syftar till att undersöka och redogöra för journalisters syn på och förhållningssätt till PR. Hur är attityden till PR på den svenska dagstidningsredaktionen. Vad har man för konkreta förhållningssätt till PR? Policy? Strategi? Hur väl överensstämmer attityden med hur man agerar? Frågeställningarna är relevanta ur McCombs och Shaws´ Dagordningsteori. Den diskuterar hur medieutbudet formar publikens agenda, men också vem som kontrollerar mediernas egen agenda. Utöver den teoretiska grunden används bland annat den omfattande PR-forskningen av Larsåke Larsson i de två böckerna Upplysning och Propaganda och Opinionsmakarna. För att undersöka detta har en enkät gått ut till ett urval av redaktions- och nyhetschefer på 60 svenska dagstidningar med en upplaga över 12 000. Tidningarna är valda med en geografisk såväl som upplagemässig och utgivningsmässig spridning. Endast en knapp tredjedel av de utskickade enkäterna återvände besvarade. Det stora bortfallet blev till en aspekt av studien och förklaras av intervjupersonerna både som ett resultat av tidsbrist men också av en ovilja att diskutera egna eventuella tillkortakommanden.

Mikael Delin,Simon Lindmark
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
KV09-10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.