Elva år och 484 artiklar om ätstörningar

- en analys av vikt

Syfte: Vi har tidigare reagerat på rapporteringen om ätstörningar, både gällande redaktionellt material och bilder, vilket gjorde att vi ville undersöka detta närmare. Vi utgick med en känsla av att ätstörningar är en vanlig sjukdom som drabbar många, men som till stor del skildras på ett sensationsinriktat sätt i tidningar. Därför ville vi kartlägga bilden av hur sjukdomen skildras i svensk press. Frågeställning: Vår övergripande frågeställning är – Hur skildras ätstörningar i Sveriges två största dagstidningar? Vidare funderade vi på: – Speglar rapporteringen verkligheten? Fokuserar det främst på anorexi medan andra typer av ätstörningar kommer i skymundan? – Skildras ätstörningar som en kvinnosjukdom? – Framgår det att ätstörningar är en psykisk sjukdom, eller hamnar alltför mycket fokus på det kroppsliga? Metod: Till att börja med har vi gjort ett litteraturstudium av tidigare forskning om främst sensationsjournalistik och ätstörningar. Vidare har vi läst samtliga artiklar om ätstörningar under elva års tid i Aftonbladet och Dagens Nyheter, och gjort en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag av 484 av dessa artiklar. Med resultat i hand har vi senare intervjuat drabbade och experter för att få kommentarer till en djupare analys.

Linn Dupont,Henrietta Johansson,Sara Johansson
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
KV09-15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.