En tidning för alla?

Om invandrares användning av och attityder till medier i allmänhet och dagstidningar i synnerhet

Abstract Uppsatsens titel: En tidning för alla? Om invandrares användning av och attityder till medier i allmänhet och dagstidningar i synnerhet Författare: Valpuri Mäkinen Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskurs Termin: Vt 2004 Syfte: Undersökningens syfte är att analysera invandrares användning av och attityder till medier med fokus på dagstidningsläsning Metod och material: Fyra fokusgruppintervjuer varav två med iranier och två med finländare Huvudresultat: Finländare och iranier använder medier på olika sätt. Iranierna gör sitt medieval utifrån sina nyhetsbehov medan finländare styrs mycket av sina vanor och värderingar. Båda grupperna använder medier mer till nytta än nöje. De saknar nyheter från sina hemländer och får detta främst genom medier i hemlandet. Svenska mediers rapportering från deras hemländer är bristfälligt och upplevs som negativt på samma sätt som invandrare upplever att de behandlas orättvist och negativt i de svenska medierna. Den lokala tidningen kritiseras för att ha fastnat i gamla spår och för att den inte speglar det samhället som invandrarna lever i.

Valpuri Mäkinen
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt04
MG141
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.