En tv-kanals varumärkesimage och tv-tittande

en experimentstudie om tv-kanalens betydelse för uppfattningen av tv-program

Abstract Titel: ”En tv-kanals varumärkesimage och tv-tittande – en experimentstudie om tv-kanalens betydelse för uppfattningen av tv-program” Författare: Christopher Kullenberg, Kurs / Termin: Medie- och kommunikationsvetenskap, Påbyggnadskursen, vårterminen 2004 Syfte: Att studera på vilket sätt en kanals varumärkesimage påverkar tv-publikens uppfattningar om ett tv-program. Metod / Material: Experimentstudie med 39 deltagare. Inspelat avsnitt av underhållningsprogrammet Utgrävarna. Som mätinstrument användes 19 semantiska differentialer. Huvudresultat: Resultaten pekar mot att en kanals varumärkesimage påverka uppfattningen av ett tv-program. De två experimentgrupperna visar en svag, men konsekvent skillnad beroende om de utsattes för ’stimulit’ att programmet skulle sändas i Sveriges Television eller TV3. Dessa skillnader karaktäriserades av att SVT som varumärke genomgående fick mera positiva resultat. En slutsats av detta är att SVT har en relativt stark varumärkesimage. Det visade sig även att ett program som är inkonsistent med en kanals varumärkesimage upplevs som originellt och här kunde den största skillnaderna kanalerna emellan påvisas. Ytterligare ett resultat är att bedömningen av ett program sker i tre dimensioner; Utvärdering, grad av relevans, och grad av aktivitet. Ett starkt varumärke får bättre resultat längs alla tre dimensioner. Vidare visar undesökningen att våra uppfattningar om en tv-kanal är organiserade i mentala scheman. Dessa fungerar på så sätt att de orienterar vår förståelse för, och vårt meningsskapande av ett tv-program. Dessa scheman möjliggör för oss att skilja kanalerna åt, men även att värdera dem.

Christopher Kullenberg
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt04
MG143
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.