Ett motvilligt äktenskap?

En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister

thumbnail of malena_eklund_magisteruppsats-2

Abstract Titel: Ett motvilligt äktenskap? – En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister Författare: Malena Eklund Uppdragsgivare: Perspective Communication Kurs: Examensarbete (Magister) i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2014 Handledare: Orla Vigsö Sidantal: 48 inklusive bilagor Syfte: Att undersöka hur relationen mellan PR-konsulter och journalister fungerar idag. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Respondenter: 7 journalister och 8 PR-konsulter Huvudresultat: Respondenternas bakgrund och utbildning är skiftande så även deras arbetsuppgifter, men det mest återkommande i bägge yrkeskategorierna är skrivandet. Respondenternas syn på relationen är att den blivit bättre de senaste åren och att den är väl fungerande. Mina resultat visar att den tidigare balansen mellan journalister och PRkonsulter där konsulterna var mer beroende av journalisterna inte längre är så framträdande. PR-konsulternas beroende av journalister har tydligt minskat. Mina resultat visar att PR-konsulter och journalister har en god och relativt väl fungerande relation idag i jämförelse med för ett 10-tal år sedan. Ur ett samhälleligt och demokratiskt perspektiv finns det ingen anledning att förbättra den. Så länge som de bägge branscherna håller sig till rådande lagar och etiska riktlinjer finns det heller inget som säger att man behöver frukta en negativ påverkan på vår demokrati. Antal ord: 20 861 Key words: PR-konsulter, journalister, relationer, demokrati, kommunikation, samtalsintervju.

Malena Eklund
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.