FÖRETAGS STRATEGISKA KOMMUNIKATION ETABLERAS I DIALOG

En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

Syfte: Det övergripande syftet med denna studien är att studera hur kommunikatörer tolkar företags strategiska kommunikation till företagens operativa kommunikations resultat.

Teori: Strategisk kommunikation, varumärke, organisationskultur- och identitet, corporate social responsibility, strategisk improvisation, tolkning samt dialog.

Metod: Metoden utgörs av en kvalitativ innehållsanalys som baseras på intervjuanalys som teoretisk tolkning samt ethnographic content analysis.

Material: Studien baseras på fyra semistrukturerade intervjuer, med förbestämda teman och underteman, som är kategoriserade efter denna studiens valda teoretiska ramverk.

Resultat: Denna studien visar i huvudsak på att intern dialog är en mycket stor del i kommunikatörers tolkning av företags övergripande strategier, styrdokument, verksamhetsidé, visioner och värdegrund. Den interna dialogen är det främsta redskapet för denna studiens kommunikatörer, för att ständigt återkoppla den operativa kommunikationens resultat till den strategiska kommunikationen. Studiens resultat visar på att den interna dialogen mellan medarbetare, chefer och ledningen spelar en stor roll, för att möjliggöra strategisk improvisation och dialog. Improvisationen på företagen handlar ofta om att fånga upp vad som händer i
företagets omvärld, närvärld och invärld – det vill säga internt – för att sedan kommunicera ut det internt och/eller externt. Alla kommunikatörer nämner även intuitiva ”ramar och regler” som kommunikatörerna förhåller sig till, medan övergripande strategier ändå tolkas in ständigt. Varje enskild operativ handling går igenom en dialogisk tolkningsprocess innan varje operativ handling planeras i detalj och sedan genomförs och resulterar i den operativa kommunikationens resultat.

Maja Hurtigh
MKV, Examensarbete , ht18
1065
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.