Företagsinformation på Internet

Hur används webbplatser av börsnoterade företag

Sammanfattning Arbetet syftar till att övergripande utvärdera webbplatsernas funktion i börsnoterade företags strategiska kommunikationsarbete med att förmedla företagsinformation. Uppsatsens resultat visar att ansvarsfördelningen för webbplatserna är komplex, vilken avdelning som idag är respektive borde vara ansvarig för webbplatsen varierar stort, dock pekar resultaten på att Informationsavdelningen verkar vara väl lämpad för att ta hand om ansvaret för webbplatsen. Ansvarsfördelningen försvåras av att drift och utveckling av webbplatser kräver samarbete över avdelningsgränserna. Tre fjärdedelar av populationens företag har inte genomfört någon undersökning av webbplatsens besökare de senaste två åren, vilket vore intressant att forska djupare inom för att hitta avgörande orsaker. Den grupp av företag som trots allt genomfört en undersökning utmärks främst av att det återfinns en relativt stor andel företag som haft sin webbplats mer än tio år. Internet anses av respondenterna vara ett mycket betydelsefullt medium i företagens strategiska kommunikationsarbete, där egenskaper som hög tillgänglighet och aktuell information anses vara viktiga. Respondenterna tror att Internets betydelse kommer att öka inom ett ettårsperspektiv samt än mer inom ett femårsperspektiv. Hot mot en fortsatt utveckling av företagens webbplatser har identifierats, och nyckeln för att motverka dessa kan vara förståelse hos ledningen kring Internet som medium, samt en tillräcklig tilldelning av personella resurser. Materialet insamlades genom en kvantitativ enkätundersökning till börstnoterade bolag på Stockholmsbörsens O-lista.

Daniel Nilebäck
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt05
MG165
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.