”JAG KAN INTE FLYGA, JAG ÄR RÄDD”

En kvantitativ innehållsanalys om hur Dagens Nyheter rapporterar kring flygets klimatpåverkan.

thumbnail of 1090

Syfte: Vår studie ämnar undersöka hur Dagens Nyheter, en av Sveriges största nyhetsmedier, skriver om flygets klimatpåverkan i nutid – genom att studera åren 2017 och 2018.

Teori: Medielogik, gestaltningsteorin

Metod: Kvantitativ innehållsanalys

Material: Artiklar från Dagens Nyheter 2017- 2018

Resultat: Denna studie har visat att Dagens Nyheter rapporterar om flygets klimatpåverkan i betydligt större utsträckning 2018 än 2017 och att flygets klimatpåverkan tenderar att vara sekundärt i artiklarna. Rapporteringen är oftast negativ eller neutral och lösningar på flygets klimatpåverkan presenteras i ungefär hälften av artiklarna. Ansvaret läggs oftast på enskilda individer samt politiker och i de fall där ansvaret tilldelas individer presenteras lösningar mer sällan. Majoriteten av artiklarna gestaltas som informerande tätt följt av en alarmerande gestaltning. Resultaten indikerar att det finns förbättringspotential i Dagens Nyheters rapportering kring flygets klimatpåverkan.

Sara Cannmo och Alicia Francke
MKV, Examensarbete , vt19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.