Med uppdraget i alla kanaler

Institutionell logik för strategisk kommunikation på svenska statliga myndigheter

thumbnail of ulf_nylen_magisteruppsats_mkv_vt2014-1_0-2

Abstract Titel: Med uppdraget i alla kanaler -Institutionell logik för strategisk kommunikation på svenska statliga myndigheter Författare: Ulf Nylén Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, MK 2500 Termin: Vårterminen 2014 Syfte: Syftet uppsatsen är att identifiera tre grundelement i den institutionella ordning som styr den institutionella logiken strategisk kommunikation på svenska statliga myndigheter. Med utgångspunkt i neoinstitutionell organisationsteori och Thorntons (et al. 2012) interinstitutionella system formuleras tre forskningsfrågor: 1. Var hämtar den strategiska kommunikationen på en statlig myndighet sin legitimitet? 2. Genom vad får den strategiska kommunikationen på en statlig myndighet sin auktoritet? 3. Vad är det strategiska syftet för den strategiska kommunikationen på en svensk statlig myndighet? Metod: Kvalitativ induktiv analys av textdokument Material: 37 (N = 37) kommunikationspolicys från svenska statliga myndigheter utvalda ur en databas med totalt 140 liknande dokument. Urvalet sker med stöd av myndigheternas departementstillhörighet för att garantera ämnesbredd. Huvudresultat: Den strategiska kommunikationen på en statlig myndighet får… 1. sin legitimitet genom sin koppling till myndighetens grunduppdrag, 2. sin auktoritet genom att definiera vad som är en strategiskt viktig kommunikationskanal och 3. har som strategiskt syfte att stärka förtroendet för den egna organisationen inom myndighetens egen intressesfär.

Ulf Nylén
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.