Musikjournalistiska möjligheter

en feministisk analys och utvärdering av Musikbyråns (SVT) skildringar av kvinnliga musiker

ABSTRACT Titel: Musikjournaslistiska möjligheter – en feministisk analys och utvärdering av Musikbyråns (SVT) skildringar av kvinnliga musiker Författare: Stina E. Schedwin Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Påbyggnadskursen Termin: Vårterminen 2004 Syfte: Att beskriva och utvärdera Musikbyråns skildringar av kvinnliga musiker Metod: Kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys Material: Musikbyråns hemsida, www.svt.se/musikbyran, samt följande reportage från programmet: ’Mary Lou Lord’ ’Norah Jones’ ’Ane Brun’ ’Marit & Cecilia’ ’Svenskor på svenska’ ’Kvinnor blir äldre’ Huvudresultat: Denna undersökning visar att kvinnor är en avskild grupp i den diskurs som Mb reproducerar, och att denna grupp är kraftigt underordnad mannen. Av samtliga reportage under perioden september 2003 till april 2004 har nio procent (5 reportage) kvinnlig huvudaktör, 24 procent (13 reportage) både manlig och kvinnlig huvudaktör och 67 procent (37 reportage) manlig huvudaktör. I fem av sex reportage legitimeras inte den kvinnliga artisten/kvinnligt artisteri på ett fullständigt sätt. Det förekommer i stor utsträckning underminerande, genusrelaterade referenser och normen för god musik och värdefullt musicerande är manlig. I viss utsträckning påbjuds essentialistiska förklaringar till kvinnors underordnade situation. Det krävs omfattande förändringar för att Mb ska kunna leva upp till de normer som i uppsatsen ställs upp för hur musikjournalistik borde se ut ur ett diskurs- och genusperspektiv.

Stina E Schedwin
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt05
MG163
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.