Radions Musikutbud, En plats där mångfalden härskar?

Abstract Titel Radions Musikutbud – En plats där mångfalden härskar? Författare Martin Jonason och Henrik Rost. Kurs Fördjupningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, vårterminen 1997. Syfte Syftet med vårt arbete är att utröna om musikutbudet i radion präglas av mångfald eller likriktning samt att diskutera vilka faktorer som bestämmer sammansättningen av musikutbudet. Metod Kvantitativ innehållsanalys samt kompletterande kvalitativa intervjuer med musikansvariga. Materialbeskrivning Musiken i tre radiokanalers morgonsändningar under sex dagar samt kompletterande intervjuer med musikansvariga. Huvudresultat Vi har funnit att P3 är den av de undersökta kanalerna som har högst grad av mångfald. NRJ är den enda kanalen som spelar samma låtar mer än en gång under samma sändning. NRJ är också den kanal som spelar låtarna flest antal gånger och P3 är den station som spelar låtarna minst antal gånger. Vi har också funnit att de stora skivbolagen är representerade i större utsträckning än de små bolagen. Radions musikutbud präglas av att det är mycket nyutgivet material som spelas. En mycket stor del av den musik som spelas är utgiven under 90-talet. City 107 är den av de undersökta stationerna som har den största spridningen över årtionden och är dessutom den kanal som representerar minst antal genrer.

Martin Jonason, Henrik Rost
MKV, Examensarbete , vt97
251
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.