“Reklam görs av människor, de är byråkraternas största tillgång, vare sig man får ta upp dem i balansräkningen eller inte.”

En kvalitativ studie om internkommunikationens roll under reklambyråers livscykel

Abstract Titel ”Reklam görs av människor, de är byråernas största tillgång, vare sig man får ta upp dem i balansräkningen eller inte.” – En kvalitativ studie om internkommunikationens roll under reklambyråers livscykel Författare Lisa Knutsson Kurs Påbyggnadskurs Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2004 Handledare Larsåke Larsson Syfte Undersöka hur internkommunikation fungerar hos reklambyråer under deras livscykel samt vilken roll kommunikation har i samband med denna utvecklingsprocess. Metod Kvalitativ metod. Material 10 samtalsintervjuer samt en informantintervju. Huvudresultat Ju större reklambyrån är, desto flitigare används kommunikationsverktygen. Majoriteten anser att de har god internkommunikation. Utvecklingen går från obekymrade små byråer, via medelstora med relativt kommunikationsmedvetna grundare, till stora byråer med bristande internkommunikation. Tendensen följer det litteraturen säger. Stress, ekonomisk press, graden av delaktighet och engagemang är några av de faktorer som påverkar kommunikationen i byråerna. Dessa tillsammans med bristande öppenhet i ledarskapet kan leda till subgrupperingar och ryktesspridning. Avknoppning är naturligt i reklambyråers livscykel, det utvecklar och förnyar branschen. Otillräcklig internkommunikation, samt andra faktorer såsom dålig personkemi och skilda synsätt på hur organisationen skall drivas och reklam göras, ligger ofta till grund för avhopp. God internkommunikation ger ökad vi-känsla och gemenskap och kan förhindra utbrytning.

Lisa Knutsson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt04
MG140
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.