Sverige i Sputnik News

en kvantitativ studie av ryska byrånyheter på nätet

thumbnail of 975

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: MK1500 Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt/2016
Handledare: Britt Börjesson
Kursansvarig: Malin Sveningson
Sidantal: 57
Antal ord: 19511
Nyckelord: innehållsanalys, kvantitativ, nyhetsbyrå, Ryssland, propaganda
Syfte: Syftet har varit att undersöka vilka huvudsakliga ämnen och aktörer som behandlas i nyheter från Sputnik News samt den bild nyhetsbyrån förmedlat av den europeiska migrationskrisen 2015-2016 med avseende på Sverige
Teori: Deskriptiv statistik och tidsserieanalys. Med utgångspunkt från prospektteorin och teorier kring social identitet studeras migrationsfrågan i artiklar publicerade av Sputnik.
Metod: Kvantitativ innehållsanalys
Material: Webbpublicerade artiklar i den engelskspråkiga editionen av Sputnik News under perioden 1 april 2015 – 31 mars 2016.
Resultat: De artiklar Sputnik News publicerat under den studerade tidsperioden och som berör Sverige har varit koncentrerade till ett fåtal ämnen. De handlar framför allt om internationella relationer, migrationskrisen, militär verksamhet och kriminalitet. Olika aspekter av säkerhetspolitik är ett återkommande tema. Bland personaktörerna i det studerade materialet har statschefer, politiker, diplomater och myndighetsföreträdare framträdande roller. Den mest förekommande personen i artiklarna är dock Julian Assange. Mansdominansen är i det närmaste kompakt. Sputnik refererar i sina artiklar till ett brett spektrum av andra nyhetsmedier. Från svensk sida är DN, Sveriges Radio och SVT de mest citerade källorna. Kontroversiella mediekällor förekommer, men inte i någon större omfattning.

En genomgång av Sputniks artiklar om migrationsfrågan visar att det huvudsakligen är ämnen med negativa förväntade följder som dominerar, påfallande ofta för såväl Sverige och hemmahörande i Sverige som för migranter i analysdimensionen social identitet.
Slutligen har Sputnik av allt att döma inte någon större publik, när man fogar byråns egna siffror till analysen. Nästan 40 procent av artiklarna har haft färre än 500 besökare. De mest lästa artiklarna under tidsperioden har samtliga handlat om migration.

Svante Nygren
MKV, Examensarbete , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.