The sound om communication

En studie av ljudets kommunikativa funktion i en TV-fiktion.

ABSTRACT TITEL: The sound of Communication, En studie av ljudets kommunikativa funktion i en TV-fiktion. FÖRFATTARE: Daniel Gislén KURS: Medie- och Kommunikationsvetenskap, Fördjupningskursen TERMIN: Vårterminen 1999 SYFTE: Syftet med uppsatsen är att undersöka ljudets kommunikativa funktion i en TV-fiktion. METOD: Kvalitativ innehållsanalys. MATERIAL: Videoinspelningar av avsnittet ”Näst bäst” i den amerikanska deckarserien Profiler, som är producerat av Three-Putt Productions i samarbete med NBC Studios. HUVUDRESULTAT: Samordningen mellan den visuella kanalen och den auditiva i programavsnittet sker dels genom explosiva markeringar av betydelsefulla bilder, dels med förberedande funktion genom stegvisa upptrappningar. Dessutom har jag kunnat särskilja tre olika former av känslomässigt meningsskapande i det icke-diegetiska ljudet, nämligen hot-konnoterande ljud i form av en mullrande baston, trummor och dissonanser, medmänskligt konnoterande i form av mjuk, melodisk och sorgsen musik, samt frånvaro av icke-diegetiskt ljud, vilket bär konnotationer till mer vardagliga och mindre spänningsfyllda sammanhang. Den dramatiska uppbyggnaden i avsnittet sker oftast genom samordning mellan mediets auditiva och den visuella kanal. Dramaturgins höjdpunkter och dalar är i hög grad kopplade till det icke-diegetiska ljudet och de tre auditiva grundformerna. Den auditiva kanalen har också en viktig funktion för hur olika perspektiv förmedlas i texten. I avsnittet förekommer både scener med entydiga perspektiv och scener med motsägelsefulla perspektiv. TACK: Ett stort tack till min handledare Peter Dahlén för gott samarbete. Tack också till min mor Kerstin Gislén och min syster Birgitta Gislén för korrekturläsning och synpunkter på innehållet.

Daniel Gislén
MKV, Examensarbete , vt99
328
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.