Tre dimensioner av ett intranät

- En kvalitativ undersökning av intranätets betydelse för medarbetarna inom Göteborgs Stad Biskopsgården

· Abstract Titel: Tre dimensioner av ett intranät Författare: Johanna Aaw Kurs: Påbyggnadskurs i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik och masskommunikation. Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2002 Syfte: Att undersöka hur medarbetarna uppfattar intranätets betydelse för organisationens internkommunikation, arbetsprocesser och sociala samspel. Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer med 14 medarbetare inom Göteborgs Stad Biskopsgårdens verksamheter äldreomsorg och skola/förskola. Antal sidor: 64 Huvudresultat: Om man ser till de 14 personer som jag har talat med, skulle deras synpunkter kunna sammanfattas såsom följer: Intranätet Lotus Notes tycks ha störst betydelse i organisationens nedåtriktade, formella flöden. Det har viss funktion som kanal för styrande/kontrollerande kommunikation och som nyhetskanal. Flera intervjupersoner upplever att intranätet har lett till informationsöverflöd, vilket gör det svårare att ta del av informationen. Samtidigt tycker många att intranätet har ökat kontaktbarheten och tillgängligheten till information inom organisationen. Vad gäller arbetsprocessen, tycks intranätet ha större betydelse för arbetet inom äldreomsorgen än inom skola/förskola. Det är också inom äldreomsorgen som intranätets roll som processtödjande arbetsredskap och kunskapsbank är tyd-ligast. För lärarna inom skolan tycks det parallella nätverket Kunskapsnätet konkurrera som kommunikationskanal och arbetsredskap. Medarbetare inom båda verksamhetsområdena tycker dock att intranätet effektiviserar vissa arbets-moment. Många betraktar intranätet som ett bra informations- och faktastöd. Vissa intervjupersoner upplever dock att det informationsöverflöd och informa-tionsansvar, som intranätet har medfört, kan störa arbetsprocessen. Beträffande intranätet i de sociala relationerna och samarbetena inom orga-nisationen tycks intranätets betydelse öka då det geografiska avståndet mellan parterna är stort. Störst betydelse tycks intranätet ha i de informella nätverk och samarbeten som överskrider stadsdelens gränser. Det finns dock vissa exempel på samarbeten inom organisationen, där intranätet underlättar de löpande kon-takterna. Däremot finns inga konkreta exempel på att intranätet skulle ha mins-kat de hierarkiska och verksamhetsmässiga barriärerna inom organisationen. Samarbetet inom organisationen tycks inte heller ha ökat.

Johanna Aaw
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt03
MG136
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.