Vems historia berättas?

Genusperspektiv i SVT Fiktions dramaproduktioner under åren 2002-2004

ABSTRACT Titel: Vems historia berättas? Genusperspektiv i SVT Fiktions dramaproduktioner under åren 2002 – 2004 Författare: Maud Willardsson Engström Kurs: Påbyggnadskursen (D) VT 2005 Antal sidor: 67 Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket genusperspektiv som finns i dramaproduktionerna från SVT Fiktion i Stockholm. Det är två aspekter som undersöks i uppsatsen. Det är dels genusperspektivet i skapandet av produktionen, med koncentration på regissörer och författare, och dels genusperspektivet i innehållet. Metod: En kvantitativ sammanställning av författare och regissörer i dramaproduktionerna. En kvalitativ textanalys av innehållet i utvalda dramaproduktioner. Material: Underlag från SVT Fiktion i Stockholm för dramaproduktionerna under åren 2002-2004. Underlaget består av information om produktionerna och videoinspelningar av de 10 produktioner som ingår i den kvalitativa analysen. Resultat: Cirka hälften av produktionerna har manliga författare och cirka 20 procent har kvinnliga författare. Resterande del har en kombination av män och kvinnor som författare. Cirka två tredjedelar av produktionerna har manliga regissörer och cirka en tredjedel kvinnliga. I utvalda dramaproduktioner är det en dominans av manliga huvudroller. Berättelsernas framställning är jämt fördelat mellan utveckling/relationer och uppdraget. De flesta karaktärer följer konventionerna för hur män och kvinnor ska bete sig men det finns några karaktärer som särskiljer sig från gängse genuskonventioner. Kriterier för att bedöma genusperspektivet i innehållet är: Huvudpersonen. Vem fokuserar berättelsen på? Vem står i centrum? Vems historia berättas? Framställningen. Vilket är temat för berättelsen? Vad framträder som berättelsens kärna? Vad betonas i berättelsen och hur berättas det? Karaktärerna. Hur gestaltas karaktärerna? Vilken betydelse har de i berättelsen? Hur porträtteras de? I tio dramaproduktioner med höga tittarsiffror (i stort sett topp tio) under åren 2002-2004 är det ett manligt genusperspektiv med ”kvinnliga” influenser.

Maud Willardsson Engström
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt05
MG164
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.