9 A – Klassen som ingen såg

thumbnail of 650-1

Titel 9A – Klassen som ingen såg Författare Anna Nygren & Johanna Rosén Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Termin Vårterminen 2008 Handledare Ingela Wadbring Sidantal 48 inklusive bilagor & 42 exklusive bilagor Syfte Syftet med undersökningen är att se vilken betydelse SVT:s dokumentärserie Klass 9A har för yrkesverksamma pedagogers dagliga arbete. Metod Kvalitativa metod i form av fokusgruppesintervjuer Material Fyra fokusgruppsintervjuer med yrkesverksamma ämnespedagoger i Göteborgsområdet. Huvudresultat Det vi har kunnat se som genomgående i alla våra intervjuer är att alla respondenterna, på ett eller annat sätt, har tänkt igenom sin egen arbetssituation på den skola de arbetar på efter att de sett Klass 9A. Pedagogerna har reflekterat över sina egna pedagogiska färdigheter. Detta oavsett om de har varit positivt eller negativt inställda till serien eller de nytillsatta pedagogernas arbetsmetoder i klassrummet. Klass 9A har väckt många frågor och tankar kring pedagogik, etik, moral och elevkontakt samt inspirerat till en viktig samhällsdebatt om dagens skolsituation. Med detta så har vi kunnat se att Klass 9 A har haft en betydelse för yrkesverksamma pedagoger.

Anna Nygren Johanna Rosén
MKV, Examensarbete , vt08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.