Att kommunicera eller inte(rn) kommunicera?

- en kvantitativ studie om internkommunikation på MKV

Abstract Titel: Att kommunicera eller inte(rn) kommunicera Författare: Niklas Andersson och Kristoffer Gutling-Tobiasson Kurs: Fördjupningskurs Termin: Höstterminen 2006 Syfte: Att undersöka den interna kommunikationen mellan lärare och studenter på Medie- och kommunikationsvetenskap på institutionen för Journalistik och Masskommunikation Göteborg. Metod: Surveyundersökning Material: 130 Enkätsvar Uppsatsen bygger på huvudproblemet: Hur väl fungerande är interaktionen när det gäller internkommunikation, elektronisk kommunikation och feedback mellan lärare och studenter på Medie- och kommunikationsvetenskap, inom institutionen för Journalistik och Masskommunikation Göteborg Syftet var att undersöka den interna kommunikationen på medie- och kommunikationsvetenskap, samt ge JMG ett underlag på hur kommunikationen uppfattas inom institutionen och visa på eventuella problem när det gäller intern kommunikation, elektronisk kommunikation och feedback. Uppsatsen beskriver hur studenterna ser på internkommunikationen i allmänhet, kommunikationen via kursportalen, epostkommunikationen mellan dem och lärare och den kommunikativa feedbacken gällande examineringar. Vi använde oss av kvantitativ metod byggd på en enkät riktad till studenter på Medie- och kommunikationsvetenskap samt på Informationsproduktion. Respondenterna var således ett totalurval av medlemmarna på MKV vid institutionen JMG. Undersökningen inkluderade internkommunikation, elektronisk kommunikation som e-post och högskolans intranät, samt studentrelaterad feedback. Undersökningen visar på resultat att internkommunikationen vid MKV i stort sett uppfattas som positiv av studenterna. De studenter som har en något negativ inställning till kommunikationen har visat sig vara kvinnliga studenter. Förtroendet för de anställda vid MKV är starkt och i princip alla studenter känner sig välkomna och bra bemötta. Det finns en balans mellan formella och den informella kommunikationen som underlättar kommunikationen lärare och studenter emellan. Samtidigt gör detta att det blir en god kommunikationsmiljö. MKV får positiva svar på frågor som har med organisationen MKV att göra. Även de tydligaste resultaten om de medierade kommunikationsformerna visar på ett övervägande positivt omdöme från studenterna.

Niklas Andersson, Kristoffer Gutling Tobiasson
MKV, Examensarbete , vt10
601
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.