Att lansera ett nytt museum

-en studie inför en kommunikationsplan för Världskulturmuseet

ABSTRACT Titel: Att lansera ett nytt museum — en studie inför en kommunikationsplan för Världskulturmuseet Författare: Camilla Adolfsson Handledare: Jan Strid (internt) och Louise Brodin (externt) Kurs: Påbyggnadskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, vårterminen 1998 Syfte: Att genom en inventering av tidigare erfarenheter på området, dvs fallstudier av hur några museer tidigare har lanserats, kunna lägga grunden till en kommunikationsplan för lanserandet av det nya Världskulturmuseet. Metod & material: Kvalitativa intervjuer med representanter för Vasamuseet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona och Arbetets museum i Norrköping samt dokumentanalyser av skriftligt material från respektive museum. Huvudresultat: Fallen som studerades avvek från den kommunikationsplan som rekommenderas av många teoretiker. Nulägesanalys, målformuleringar och utvärderingar saknades i nästan alla fall. Museer har dock andra mål än de ekonomiska, och bör därför sätta upp kvalitativa mål som sedan kontrolleras. Bearbetning av massmedia är sedan ett bra sätt att nå ut till marknaden. Några nyckelord när Världskulturmuseets kommunikationsplan läggs upp är öppenhet och flexibilitet. Andra råd som ges är att utnyttja redan existerande nätverk för kommunikationen, tänka på att även museer har konkurrenter samt att satsa på en tydlig corporate identity för att vända en negativ attityd gentemot Världskulturmuseet.

Camilla Adolfsson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt98
MG59
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.