ÄVEN OM DET INTE ÄR SANT SÅ ÄR DET EN BRA HISTORIA

En studie om storytelling inom den svenska modebranschen

thumbnail of 997

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: Examinationsarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt 2017
Handledare: Orla Vigsø
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 38
Antal ord: 14 980
Nyckelord:
Storytelling, strategisk kommunikation, marknadsföring,
differentiering, retorik, myter, modebranschen
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur olika företag inom den svensk modebranschen använder sig av och ser på fenomenet storytelling.
Teori: Storytelling som strategisk kommunikation, retorikens grund, storytellingens perspektiv, differentiering samt myter
Metod: Kvalitativa respondentintervjuer
Material: Tre respondenter från tre olika företag inom den svenska modebranschen
Resultat: Det övergripande resultatet visar att respondenterna framför allt använder sin storytelling för extern påverkan. De vill genom sin storytelling förmedla vilka de är för att konsumenterna ska kunna identifiera sig med dem, samt differentiera sig mot andra konkurrenter. Resultatet visar även att sättet respondenterna konstruerat sin storytelling skiljer sig jämtemot det sätt vilket förmedlas i litteraturen. De har således inte tänkt i banor om narrativ uppbyggnad eller retoriska appellformer. Det framkom även att den storytellingen som respondenterna ägnar sig åt är väldigt målgruppsanpassad. En av de största skillnaderna mellan respondenterna är hur de förhåller sig till sanningen i deras storytelling. Två av respondenterna menar att de är helt ärliga medan den tredje respondentens utgångspunkt är att all storytelling måste saltas för att bli tillräckligt intressant.

Anders Johansson
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.