Medier och den uppfattade verkligheten

Hur nyhetskonsumtion påverkar uppfattningen om Sveriges företagsklimat

thumbnail of 998

Examensarbete: 15 hp
Kurs: MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Temin/år: VT/2017
Handledare: Bengt Johansson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 54
Antal ord: 17 360
Nyckelord: Nyhetskonsumtion, verklighetsuppfattning, opinionsbildning, företagsklimat.
________________________________________________________________________________
Syfte: Att undersöka hur nyhetskonsumtion påverkar verklighetsuppfattningar
genom att analysera sambandet mellan nyhetskonsumtion och uppfattningen
om Sveriges företagsklimat för åren 2001 och 2014.
Teori: Medialisering, RAS-modellen, kultivationsteorin.
Metod: Teoriprövande statistisk analys.
Material: Nationella SOM-undersökningarna från 2001 och 2014.
Resultat: Resultaten visar på signifikanta skillnader i hur vissa typer av
mediekonsumenter uppfattar Sveriges företagsklimat, men de medietyper där signifikanta skillnader finns skiljer sig åt mellan mättillfällena. Gemensamt för samtliga resultat är att mer frekvent nyhetskonsumtion tenderar att innebära en mer positiv verklighetsuppfattning. Vidare visar resultaten hur andelen som tar del av lite nyheter har ökat vid det andra mättillfället, men att den genomsnittliga uppfattningen har blivit mer samstämmig mellan de grupper som tar del av minst- respektive mest nyheter totalt sett. När effekten av nyhetskonsumtion på verklighetsuppfattningen analyserats genom regressionsanalys, och där vi kontrollerat för ålder, kön, utbildningsnivå, vänster-högerideologi och politiskt intresse, visar resultaten på en positiv effekt vid det första mättillfället. I materialet från 2014 hittar vi emellertid inga signifikanta effekter av nyhetskonsumtion på uppfattningen om Sveriges företagsklimat. Det gäller både när specifika medietyper stått som oberoende variabel och när ett totalmått använts. Ett alternativt test där nyhetskonsumtion via Internet har inkluderats i analysen av materialet från 2014 visar inte heller på någon signifikant effekt på verklighetsuppfattningen.

Tim Segerberg
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.