#ÄRGRÄNSENNÅDD?

En kvalitativ studie om smygreklam i sociala medier

thumbnail of 999

Examensarbete: 15 hp
Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: VT17
Handledare: Marie Grusell
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 42 sidor
Antal ord: 16 681 ord
Nyckelord:
Sociala medier, reklam, smygreklam, marknadsföringslagen.
Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse för mottagarnas syn och uppfattning kring smygreklamen som finns i sociala medier.
Teori: Kulturstudier i mediekontext och Stuart Halls modell Encoding/decoding.
Metod: Kvalitativ studie baserad på fokusgrupper och respondentintervjuer.
Material: Två fokusgrupper samt två respondentintervjuer.
Resultat: Det främsta resultatet är att respondenterna är bra på att peka ut reklaminnehåll som är synlig för dem. De är dock mindre benägna på att peka ut reklaminnehåll i inlägg som är uppenbara med reklam, men som saknar markering att det är reklam.
Vilket antyder att respondenterna inte direkt uppmärksammar när det handlar om smygreklam.

Madeleine Berggren och Sara Petrovic
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.