DEN OVILLIGE LÄSAREN

En studie om genus och pojkars brist på läsning ur ett förlagsperspektiv.

thumbnail of 1000

Examensarbete: 15 hp
Titel: Den ovillige läsaren – En studie om genus och pojkars brist på
läsning ur ett förlagsperspektiv.
Författare: Jakob Boëthius, Emilia Hjertman
Kurs: MK 1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin: Vårterminen 2017
Handledare: Nicklas Håkansson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 51
Antal ord: 19 942
Syfte: Att undersöka hur ett antal svenska förlag hanterar konflikten
mellan pojkars brist på läsning och att pojkars läsmönster riskerar
att stärka könsstereotyper.
Teori: Diskursanalys, genusteori, maskulinitetsteori.
Metod: Kvalitativ intervjustudie med diskursanalys.
Material: Analys av transkriberade intervjuer med sju personer, med ansvar
för utgivningen av barnlitteratur på svenska förlag.
Huvudresultat: Huvudresultatet visar att förlagen har svårt att på egen hand
hantera studiens konflikt, mellan pojkars brist på läsning och att
pojkars läsmönster riskerar att stärka könsstereotyper. De tycks bli
tvungna att välja mellan det ena eller det andra: antingen arbeta för
ökad läsning för pojkar eller att arbeta mot framställningen av
stereotyper i barnlitteratur. Att öka pojkars läsning visar sig ligga
på en samhällelig nivå.
Nyckelord:
genus, pojkars brist på läsning, könsstereotyper, barnlitteratur,
förlag, diskursanalys, genusteori, intervju.

Jakob Boëthius och Emilia Hjertman
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.