PRATA POLITIK PÅ FACEBOOK

En kvantitativ innehållsanalys av svenska politiska partiers användning av Facebook

thumbnail of 1001

Uppsats/Examensarbete:
15 hp
Program och/eller kurs:
Medie- och kommunikationsvetenskap – PR, opinionsbildning och omvärld
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
VT 2017
Handledare:
Nicklas Håkansson
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
57
Antal ord:
15 505
Nyckelord:
Politik, Sociala medier, Facebook, Tvåvägskommunikation, Politisk kommunikation, Politics, Social media, Political Public Relations, Kommunikationsfunktioner, Framing
Syfte:
Denna rapport ämnar undersöka hur svenska riksdagspartier kommunicerar med befolkningen på Facebook mellan åren 2012–2016. De två ämnen som ligger till grund för undersökningen är sjukvård och utbildning.
Teori:
Teorierna rapporten grundar sig på är primärt olika kommunikationsfunktioner där syftet med de politiska partiernas Facebookinlägg undersöks och diskuteras. Framing är en annan teori rapporten använder som handlar om hur budskap vinklas och gestaltas, som i sin tur påverkar mottagarens uppfattningar i frågan. Political Public Relations är en teori som fokuserar på organisationers sätt att inleda och bevara relationer med dess publik. Utöver detta baseras rapporten även på olika teorier kring genomslagskraft i sociala medier.
Metod:
Undersökningen görs utifrån en kvantitativ innehållsanalys där politiska partiers inlägg på Facebook kodas. Kodboken och dess variabler är utformat med en deduktiv ansats.
Material:
668 stycken inlägg på de åtta svenska riksdagspartiernas Facebooksidor kodas. Detta utgör alla inlägg mellan 2012–2016 som handlar om sjukvård respektive utbildning.
Resultat:
Resultaten undersökningen gett pekar på att partierna i mångt och mycket bjuder in till samtal i sina inlägg genom att exempelvis ställa frågor till mottagarna och uppmana dem att kommentera inlägget. Gällande att hålla en tvåvägskommunikation med väljarna och svara på kommentarerna som skrivs finns möjlighet för partierna att förbättras. Detta genom ett ökat antal svar på kommentarerna som ges på inläggen och på detta sätt följa upp samt bemöta befolkningen i en tvåvägskommunikation.

Emelie Hagbranth & Mikael Hermansson
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.