Behovet av ett intranät

En kvalitativ studie av 13 personers behov av ett intranät som kommunikationskanal och arbetsredskap på Svenska Mässan

Abstract Titel: Behovet av ett intranät. Författare: Mia Lundström Kurs: Påbyggnadskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik och masskommunikation. Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2002 Syfte: Syftet är att ta reda på vilka behov de anställda på Svenska Mässan har av ett intranät som informationskanal och arbetsredskap. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer med 13 anställda på Svenska mässan. Huvudresultat: Respondenterna har framförallt uttryckt ett behov av intranätet som informationsbank och som sammanhållande länk mellan de olika avdelningarna. Respondenterna tror på intranätets möjligheter i dessa avseenden, men menar att intranätet måste marknadsföras bättre om det skall kunna konkurrera med de kanaler som i dag används i detta syfte. Vad gäller intranätet som kanal från ledningen har respondenterna en mer tveksam syn. De menar att kommunikationen med ledningen fungerar relativt bra idag, och de tror inte att intranätet skulle kunna förbättra varken informationsspridningen eller kommunikationen till och från ledningen. Detta framförallt eftersom de menar att det intranätet inte ger någon möjlighet till feedback.

Mia Lundström
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt02
MG118
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.