Berättelsen om det “trasiga” nätet

en kvalitativ fallstudie av fem intranät ur sändarperspektiv

abstract Titel: Berättelsen om det ”trasiga” nätet – en kvalitativ fallstudie av fem intranät ur sändarperspektiv Författare: Christina Koponen, Mariah ben Salem, Susanna Svensson Medie- och Kommunikationsvetenskap C, VT2001 Syfte: Vad bestämmer sändarens förväntningar på ett intranäts funktion inom en organisation? Metod: Vi genomförde kvalitativa djupintervjuer med tio personer inom fem olika organisationer. Dessa personer var alla ansvariga för någon del på intranätet, antingen var de ansvariga för införandet av intranätet, informationsansvariga och/eller tekniskt ansvariga. Vi anonymiserade både organisationer och respondenter och valde att istället att kalla organisationerna för Teknikföretaget, Kommunikationsföretaget, IT-företaget, Taxiföretaget och det Kommunala bolaget och respondenterna med deras titlar. Vid ett senare skede förstod vi att validiteten blivit högre om vi innan undersökningen tog form beslutat oss att använda två i förväg bestämda yrkeskategorier per organisation. Huvudresultat: En faktor som är av avgörande betydelse för intranätets funktion är den nya tekniken. Tron på att intranätet som system i sig skall kunna lösa eventuella informationsproblem är stor. Det har också visat sig att människan får anpassa sig efter de nya tekniska lösningarna i stället för att tekniken fungerar som ett stöd till befintliga arbetsrutiner. En organisation som inför intranät har mycket större möjligheter att få det att fungera om man sedan tidigare har en god organisationsstruktur och en genomtänkt plan för vad man vill att intranätet skall åstadkomma.

Maria ben SalemKristina KoponenSusanna Svensson
MKV, Examensarbete , vt01
393
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.