Varumärkesprofilering – televisionen nästa?

En kvalitativ tittarundersökning om televisionen i dagens konsumtionssamhälle

Abstract Titel: Varumärkesprofilering – televisionenÓ nästa? Författare: Marie Elfving och Karin Mondet Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2001 Syfte: Vi vill undersöka om TV-tittare uppfattar dagens television som varumärkesprofilerad genom att studera deras reflektioner kring kommersialisering, profilering samt förtroende i TV-sammanhang Metod och Kvalitativtundersökning i form av åtta individuella material: halvstrukturerade djupintervjuer. Antal sidor: 91 sidor Huvudresultat: Studiens resultat visar att respondenterna uppfattar dagens televisionen som varumärkesprofilerad. Samtliga respondenter har tydliga images/åsikter om olika TV-kanaler och deras utbud. Respondenterna ser på kanalerna utifrån ett varumärkes olika funktioner, där de olika kanalernas profil hjälper respondenterna att välja vad de vill titta på. När det gäller själva valet av vilka kanaler respondenterna tittar på är det programmen som främst styr och inte vilken kanal det sänds på. Vi har dock i vår undersökning funnit att även om respondenterna inte har uttalade favoritkanaler, har de kanaler de favoriserar framför andra. Samtliga våra respondenter har ett stort förtroende för televisionen som medium. De separerar dock mediet televisionen från kanalerna och dess utbud, vilket vi tycker är en intressant aspekt. Respondenterna tycker att dagens television har ett bättre programutbud sedan avregleringen på etermediemarknaden. ”Bättre” utbud är här synonymt med mer underhållning samt mer publikvänligt utbud. Samtliga våra respondenter anser att kommersialiseringen av televisionen är en del av samhällets naturliga utveckling.

Marie ElvingKarin Mondet
MKV, Examensarbete , vt01
387
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.