“Vi har det bra, vi här bak i bilen…”

- en studie för att främja samåkning.

ABSTRACT Titel ”Vi har det bra, vi här bak i bilen…” – en studie för att främja samåkning. Författare Kajsa Grevås, Malin Svensk och Linnéa Törander Antal sidor 58 sidor exklusive bilagor Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2001 Handledare Jan Strid Syfte Syftet med uppsatsen är att studera attityder och beteende beträffande trans-portsätt generellt och samåkning specifikt samt utifrån detta presentera en kampanjstrategi. Metod Kvantitativ metod i form av enkätundersökning. Urval Företaget KappAhl och då de 150 personer som var med om den senaste flytten från det centralt belägna kontoret i Lilla Bommen till det mindre till-gängliga huvudkontoret i Mölndal. Huvudresultat Vi vill börja med att poängtera att vår svarsfrekvens var mycket låg varpå detta kan ha påverkat vårt resultat. Huvudresultaten i vår studie visar att de flesta i dagens läge väljer att ensam åka bil till och från arbetet. De som istället väljer att samåka består av en ytterst liten grupp. Då ensamåkarna är den grupp som har minst miljömedvetet beteende och bidrar mer till trafiken på våra vägar, låg det i vårt intresse att undersöka attityder för samåkning hos ensamåkarna. Det är denna grupp samåkningskampanjen bör inrikta sig på. Vi fann att många i dag har attityder som skulle kunna ligga till grund för en beteendeförändring. För att förändra ensamåkarnas attityder har vi funnit att kampanjen bör rikta in sig på situationella faktorer. Detta kan ex-empelvis vara att motivera samåkning genom att erbjuda flextider och an-vända system för att underlätta sökandet efter samåkningspartners. Tidigare har man ställt ut en anslagstavla på KappAhl med syftet att underlätta för samåkning. Även om få av våra respondenter har uppmärksammat tavlan och i princip inga använt sig av informationen på den, anser vi den använd-bar i den kampanjstrategistrategi vi utformat utifrån våra resultat. Dock kan den behöva en mer framhävd plats liksom mer marknadsföring angående dess funktion.

Kajsa Grevås Malin Svensk Linnéa Törander
MKV, Examensarbete , ht30
388
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.