BIBLIOTEKET VID DINA FINGERSPETSAR

en kvalitativ studie av studenters
användning av och åsikter om hur
inlärningen påverkas av kurslitteratur i
e-boksformat

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Kurs: MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt/2016
Handledare: Orla Vigsø
Examinator: Nicklas Håkansson
Nyckelord: e-bok, e-böcker, technology acceptance model, medieanvändning, kurslitteratur, studenter, uppfattning, inlärning
Syfte: Att undersöka hur studenter på universitetsnivå använder e-böcker i sina studier.
Syftet är också att undersöka om, och i så fall hur, studenterna upplever att inlärningsprocessen påverkas av formatet på kurslitteraturen.
Metod: Åtta respondenter har deltagit i individuella kvalitativa samtalsintervjuer samt svarat på ett enkätformulär.
Resultat: Studien visar att enligt respondenterna påverkas inlärningen både positivt och negativt av formatet som kurslitteraturen kommer i. Detta är beroende av vilket
format det gäller, alltså analog eller digital litteratur, men också av en rad andra aspekter som utformningen av tekniska hjälpmedel och i vilken grad respondenten haft en särskild studieteknik utarbetad sedan tidigare.
Studien har också gett svar på vad som motiverar respondenterna till att välja olika format för litteraturen och de motiv som främst motiverar respondenterna har visat sig vara ekonomi, studiemetod, längden på materialet och uppgiften som litteraturen ska
användas till.

Malin Carlsson
MKV, Examensarbete , vt16
970
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.