Det är som skillnaden mellan en snabbmatsmåltid och en restaurangmåltid”

En studie om förlags syn på e-boken och pappersboken som medium

Uppsats/Examensarbete:
15 hp
Program och/eller kurs:
MK1500
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
Vt 2016
Handledare: Orla Vigsø
Kursansvarig:
Malin Svenningsson
Examinator:
Malin Svenningsson
Sidantal:
39
Antal ord:
19 123
Nyckelord:
E-bok, pappersbok, gränssnitt, mediekonvergens, textualitet,
förlag, bokhandlar, självpublicering
Syfte:
Syftet med denna studie är att undersöka förlags uppfattningar kring e-boken och pappersboken som medium.
Teori:
Tekniskt, symboliskt och publikt gränssnitt, remediering, mediekonvergens, textualitet, symboliskt kapital, paratexter, lagrings-och presentationsmedium
Metod:
Kvalitativ intervjustudie av sex stycken förlag
Resultat:
Studien visar att pappersbokens kulturella och ekonomiska värde ger den en symbolisk status. Pappersboken kan inte ersättas av e-boken då, exempelvis, pappersbokens funktioner anses vara mer läsvänliga, dess material värdeskapande för innehållet och dess kanaler bättre för försäljning. Kulturellt sett är boken som koncept svårseparerad från dess fysiska och funktionella attribut, som är tätt sammankopplade med definitionen och därmed identiteten av en bok idag. Således får e-boken svårt att vinna legitimitet genom dess materialitet och alternativa funktioner. Förlagen prioriterar pappersboken som första utgåva av en titel. Detta legitimerar pappersboken då förlagen är en erkänd aktör i bokbranschen, medan självpublicering, som är en vanlig kanal för e-boken, ger en bok mindre status. Pappersbokens och e-bokens ekonomiska värden tycks vara en viktig faktor för valet av medium, både för förlagen och för konsumenter. En uppfattning bland förlagen är att om momsen sänks kommer e-boken att ta fler marknadsandelar. Konsumenter komma lättare godta dess pris i förhållande till pappersbokens, och e-boken kommer kunna ge större avkastning till förlagen. Den ekonomiska aspekter verkar därmed vara ett större hinder för e-bokens utveckling än det kulturella.

Ellen Sjöberg
MKV, Examensarbete , vt16
969
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.