DEN KULTURBÄRANDE KÄMPEN

Representationen av samer i fem svenska tidningar under 2015.

thumbnail of 968

Examensarbete:
15 hp
Program:
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
Vt/2016
Handledare:
Britt Börjesson
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
58 (inklusive referenser och bilagor)
Antal ord:
13 968
Nyckelord:
“samer”, “representation”, “minoriteter”, “nyhetsvärdering”, ”press”, ”urfolk”
Syfte:
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur samerna representeras i fem svenska tidningar under 2015.
Teori:
Nyhetsvärdering, representation, underkastelse.
Metod:
Kvantitativ innehållsanalys.
Material:
Denna undersökning utgår från 143 texter med samiskt huvudfokus i tidningarna Norrländska Socialdemokraten, Östersunds-posten, Dagens Nyheter, Metro och Aftonbladet.
Resultat:
Samerna syns framför allt i landsortstidningar från norra Sverige. Det dominerande temat i artiklar med samiskt huvudfokus var sociala frågor, kultur och näringsliv. Nyhetsrapporteringen är konflikt- och probleminriktad. Personer med samisk bakgrund syntes och hördes inte i lika stor utsträckning som personer med icke-samisk bakgrund i tidningarna. De var heller inte representerade på ett lika nyanserat sätt som icke-samer. Samer förekom mest i pressen som personer med anknytning till kultur, medan icke-samiska personer tog elitroller, så som politiker och företrädare för myndigheter.

Jeff Nordmark
MKV, Examensarbete , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.