Mm..ah..jajaja, jag lyssnar!”

En kvalitativ studie om språkliga könsskillnader
i två svenska podcasts

thumbnail of 967

Titel: ”Mm.. ah.. jajaja, jag lyssnar!”
Författare: Amanda Johansson Fager och Matilda Abrahamsson
Examensarbete: Kandidatuppsats, 15 hp
Program: Medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vårterminen 2016
Handledare: Jenny Wiik
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 48 sidor (exklusive transkriptioner) Antal ord: 19 936 ord
Nyckelord: podcast, genus, sociolingvistik, språkskillnader,
medielogik, medium, Hannah och Amanda, Alex och Sigge
Syfte: Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv
undersöka språkliga könsskillnader och dess funktioner i svenska podcasts. Med hjälp av genusteorier och samtalsanalys ämnar studien undersöka hur skillnaderna mellan det kvinnliga respektive manliga språkbruket karaktäriseras, vad olikheterna betyder och om de är normbekräftande eller normutmanande i relation till tidigare forskning på området.
Teori: Genusteorier, teorin om medielogik, samt språkteorier
Metod och material: Kvalitativ samtalsanalys (Conversation analysis) av fyra stycken transkriberade podcastavsnitt
Resultat: Studiens resultat visar att det finns både skillnader och
likheter mellan kvinnorna och männen i studien. Det manliga och kvinnliga språkbruket stämmer i stor utsträckning överens med vad
tidigare forskning visar, dock avviker männens språk något mer. Detta främst då en av männen är mer normavvikande gällande t. ex. uppbackningar. Männens podcast verkar enligt resultaten vara planerad och förberedd i högre grad, medan kvinnornas bjuder på mer spontanitet.
Sett till hur man kommer till uttryck i de två poddarna, kan man i sin helhet säga att Fredagspodden med Hannah & Amanda har ett och historiskt sett “tjejigare” tilltal. Alex och Sigge har tvärtemot en mer vuxen, djup och intellektuell ton i sina samtal. Humor finns som ett självklart inslag men ofta på ett mer lågmält och inte sällan ironiskt sätt. Att Hannah och Amanda upplevs mer lättsamma i prat om allvarliga ämnen, och Alex och Sigge som mer seriösa och allvarsamma skapar en bild av kvinnan som den irrationella och mannen som den rationella. Dessa bilder av kvinnan och mannen bygger också vidare på den sociala konstruktionen av kön

Amanda Johansson Fager & Matilda Abrahamsson
MKV, Examensarbete , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.