Flera roller, ett framträdande

En kvalitativ studie om Facebook-användare och deras publik

thumbnail of 966

Titel Flera roller, ett framträdande – En kvalitativ studie om
Facebook-användare och deras publik
Författare
Nina Cederholm
Program
Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs
Universitet
Kurs
Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, 15hp
Nivå
Kandidat
Termin
Vårterminen 2016
Handledare
Malin Sveningsson
Kursansvarig
Malin Sveningsson
Examinator
Marie Grusell
Sidantal
30 sidor
Antal ord
16795 ord
Syfte Syftet med studien är att undersöka hur Facebook-användare
reflekterar över och hanterar sin heterogena publik på
Facebook.
Metod och Material
Sju kvalitativa respondentintervjuer
Huvudresultat Denna studie visar att intervjupersonerna upplever sig ha blivit mer restriktiva i delandet av privat information, samt
med vilka de accepterar som vänner på Facebook. De har även
tagit bort tidigare accepterade Facebook-vänner och valt att
dölja eller ta bort information om sig själva, som de inte är
bekväma med att alla i deras publik kan se.
Intervjupersonerna hanterar sina olika roller gentemot sin
publik genom att i högre utsträckning kommunicera i slutna
grupper, och på Messenger. De ser även fördelar med ett
heterogent nätverk, då plattformen möjliggör smidig
kommunikation. Dock begränsas kommunikation på vissa
punkter av mediet, i jämförelse med fysisk interaktion.
Intervjupersonernas Facebook-användande definieras
sammanfattningsvis som mer strategiskt idag, i jämförelse
med när de var nya användare av plattformen.
Nyckelord
Goffman, Facebook, Facebook-användare, roller, heterogen
publik, publikåtskillnad, region, interaktion, respons

Nina Cederholm
MKV, Examensarbete , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.