Vi måste höja våra röster för att höras!”

En studie om feministiskt engagemang på
stafettkonton på Instagram

thumbnail of 965

Examensarbete: 15 hp
Program:
Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR,
opinionsbildning och omvärld
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt 2016
Handledare: Malin Sveningsson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 53
Antal ord: 17 991
Nyckelord:
Instagram, social media, activism, feminism, representation, separatism, political participation, online engagement, online activism, counterpublics, safe spaces.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken funktion som stafettkonton på Instagram fyller i gästpostarnas feministiska engagemang.
Teori: Actualizing and dutiful citizens, den borgerliga offentligheten, counterpublics, intersektionell feminism och separatism/safe spaces.
Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer.
Material: Nio kvalitativa samtalsintervjuer med gästpostare från stafettkontona @Kvinnohat och @Makthavarna på Instagram.
Resultat: Studiens resultat visar att stafettkonton på Instagram fyller en viktig funktion i intervjupersonernas feministiska engagemang. Att engagera sig som gästpostare på stafettkontona ses som ett sätt att kunna påverka och göra skillnad, och genom
att lyfta perspektiv som tidigare inte i hörts den feministiska rörelsen eller i det offentliga samtalet hoppas man kunna bredda representationen och sprida kunskap till andra. Stafettkontona på Instagram ses å ena sidan som demokratiska plattformar och trygga rum med potential att låta marginaliserade gruppers röster
höras, och å andra sidan som elitistiska forum där ett hetsigt debattklimat hämmar diskussioner och deltagande.

Emma Bjureblad Emma Nilsson
MKV, Examensarbete , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.