SPONSRAD VÄNSKAP

En studie om reklam i podcasts.

thumbnail of 964

Examensarbete: 15 hp
Program: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: VT 2016
Handledare: Marie Grusell
Examinator:
Rapport nr:
Nyckelord:
Podcasts, reklam, attityder, uses and gratifications,
opinionsbildning, content marketing
Syfte: Syftet med denna studie är att få fördjupad kunskap om lyssnarens upplevelse av reklam i podcasts.
Teori: Uses and gratifications, teorier om attityder, opinionsbildning samt tvåstegshypotesen.
Metod: En kvalitativ metod i form av respondentintervjuer.
Resultat: Det som vår studie i huvudsak visar är att lyssnarens upplevelse av reklam i podcasts är negativ, vilket beror på flera faktorer. Lyssnaren har dock överseende med reklamen eftersom man inser att podcasten behöver finansieras genom reklamintäkter. Att podcastlyssnandet ofta blir till en vana innebär att man inte reflekterar lika aktivt kring sitt lyssnande. Dessutom bildar lyssnaren en relation till poddarna, vilket gör att denne blir lojal till dem.

Louise Isaksson & Sahra Sääf
MKV, Examensarbete , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.