Medborgardialog på kommunikationssidan

En kvalitativ studie om strategisk kommunikation
kring temporära bostäder i Göteborg

thumbnail of 963

Titel: Medborgardialog på kommunikationssidan – En kvalitativ studie om
strategisk kommunikation kring temporära bostäder i Göteborg
Författare: Sandra Stenvall Efraim
Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, examensarbete 15 hp, Institutionen
för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet
Termin: Vårterminen 2016
Handledare: Gabriella Sandstig
Examinator: Orla Vigsö
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Antal ord och sidor: 15 831 ord, 37 sidor
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Göteborgs Stad planerat för och säger sig arbeta med, samt praktiskt arbetar med, medborgardialog i fallet med de temporära
bostäderna.
Metod: Kvalitativ studie med informant- och respondentintervju samt kvalitativ textanalys
Material: En informantintervju, två kvalitativa respondentintervjuer samt kvalitativ textanalys av de storstädernas huvudsakliga kommunikationsstadgar
Huvudresultat: Denna studie har visat att Göteborgs Stad kommunicerar utifrån en asymmetrisk tvåvägskommunikation, där sändaren/kommunen är överordnad mottagaren/medborgarna. Därtill ser Göteborgs Stad på medborgardialog som något som hör politiken och statsvetenskapen till, varför medborgardialogen initieras av diskussion snarare än genom förhandling.
Nyckelord: Medborgardialog, dialog, diskussion, förhandling, offentlighetsprincipen, temporära
bostäder, kritisk-pr, symmetrisk kommunikation

SANDRA STENVALL EFRAIM
MKV, Examensarbete , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.