FRÅN HAN TILL HEN

En kvalitativ innehållsanalys om normativ femininitet i tjejtidningen Frida

Examensarbete: 15 hp
Program: Medie- & kommunikationsvetarprogrammet, PR, opinionsbildning & omvärld, 180 hp
Kurs: Examensarbete i Medie-och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt/2016
Handledare: Malin Sveningsson
Kursansvarig: Malin Sveningsson Examinator: Orla Vigsö
Sidantal: 34
Antal ord: 13401
Nyckelord: Heteronormativitet, genus, normativ femininitet, tjejtidning, Frida, diskurs, socialisation
Syfte: Syftet är att ta reda på hur en tidning som riktar sig till unga tjejer konstruerar läsarens sexualitet samt hur tidningen konstruerar diskurser om normativ femininitet i kärleksfrågor.
Teori: Diskurs, genus, heteronormativitet, socialisation
Metod: Kritisk diskursanalys
Material: Frida magasin från åren 1995, 2005, 2015 och 2016
Resultat: Vårt huvudsakliga resultat visar att tidningen Frida, rent språkligt, har gått från att, år 1995, nästintill helt anta att läsaren är heterosexuell till att, år 2016, knappt anta någonting om läsarens sexuella läggning alls. Resultatet visar också att läsaren under dessa år förutsätts vilja och sträva efter att ta kontakt med ett kärleksobjekt. Instruerande kärlekstexter har gått från att främst utgå från kärleksobjektets egenskaper och intressen till att handla mer om läsarens. Kärleksobjektet och läsaren positioneras på en mer jämlik nivå än tidigare och de tillskrivs inte heller lika tydliga och stereotypa roller idag som tidigare.

Mathilde Jakobsson Sara Kindberg
MKV, Examensarbete , vt16
962
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.