LIVETS FJÄRRKONTROLL

En studie om attityder till mobiltelefonen i vårt sociala liv

thumbnail of 961

Titel:
Examensarbete:
Livets fjärrkontroll – en studie om attityder till mobilanvändning i vårt sociala liv
Kandidatuppsats
Program:
Medie-och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
VT 2016
Handledare:
Annika Bergström
Kursansvarig:
Malin Svenningsson
Sidantal:
46 (inkl referenser och bilagor)
Antal ord:
19775
Nyckelord:
Smartphone, socialt samspel, social interaktion, uppförandekoder, normer, mobiltelefon, telefonvanor
Syfte:
att undersöka unga svenskars attityder och normer till användandet av mobiltelefon i sociala situationer
Metod:
Kvalitativa fokusgrupper
Material:
Transkriberat material från tre stycken fokusgruppsintervjuer
Resultat:
Resultatet av fokusgrupperna visar att mobiltelefonen är en viktig del i individernas liv. Man använder bland annat telefonen till att organisera sina aktiviteter, hålla kontakt med andra och som ett sökverktyg. Telefonen tar man med sig överallt och den är därför allmänt accepterad i de allra flesta situationer. Däremot visar resultatet att det inte är okej att använda telefonen till vad som helst, när som helst. Med fokus på sociala situationer ”face-to-face” styrs accepterat mobilbeteende till stor del av relation till de andra, miljö där man befinner sig, vad man använder telefonen till och hur mycket man använder telefonen i sällskap med andra. I situationer där interaktion sker via telefonen (samtal, skriftliga meddelanden) Styrs vad som är accepterat beteende till stor del på vilken funktion som används för kontakt (samtal eller meddelande), innehållet i ett meddelande, relation till den andra parten och vid gruppkonversationer, storlek på grupen. Resultatet analyseras med hjälp av underbyggande teorier som behandlar bland annat normer, sociala samspel och mediepåverkan på social interaktion.

Jennifer Ardin
MKV, Examensarbete , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.