Bilen i tidningen

Om hur bilens miljöpåverkan behandlas i dagstidningstext

Titel Bilen i tidningen. Om hur bilens miljöpåverkan behandlas i dagstidningstext. Författare Helena Fernández Kurs Breddad magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Termin Vårterminen 2007 Syfte Att beskriva hur Dagens Nyheter under 2006 skrev om bilismens miljöpåverkan. Metod Kvalitativ innehållsanalys Material Ett totalurval av journalistiken om bilismens miljöpåverkan i Dagens Nyheter under 2006, sammanlagt 40 texter. Huvudresultat Den grundsyn som genomsyrar Dagens Nyheters miljöjournalistik är den ekologiska moderniseringen. Klimathotet och koldioxidproblemen nämns i majoriteten av de texter som undersökts, men den bild som förmedlas är sammantaget att läget är under kontroll, och att tekniken hela tiden utvecklar nya lösningar. Den kulturella hegemoni som dominerar ger mycket begränsat utrymme för alternativa sätt att betrakta världen. Verkligheten beskrivs ur bilistens perspektiv och bilbranschens företrädare är de som allra oftast får komma till tals. Bilismens påverkan för miljön för andra än bilister behandlas knappast alls. Nyckelord Den ekologiska moderniseringen, hegemoni, medielogik, koldioxid, bilism, miljöpåverkan.

Helena Fernández
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt07
MG181
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.