Bokmä$$a

En kritisk diskursanalys av pressmaterialet från Bok och Biblioteksmässan 1999

Abstract Titel: BOKMÄ$$A – En kritisk diskursanalys av pressmaterialet från Bok och Biblioteksmässan 1999. Författare: Helene Gunnarsson, Miléne Padellaro och Anna Karin Wiberg. Kurs: Medie- och Kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs (C-kurs) Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2001 Handledare: Birgitte Christiansen Syfte: Att med hjälp av kritisk diskursanalys undersöka hur Bok och Biblioteksmässan ur ett ideologiskt perspektiv konstrueras som fenomen i pressmaterialet från 1999. Metod: Kritiskt diskursanalys. Material: Pressmaterialet från Bok och Biblioteksmässan 1999. Antal sidor: 144 Huvudresultat: Det kulturella i artiklarna framställs genom beskrivningar som ges olika ideologiska värden. Kulturdiskursen präglas av konventionalism, en reproduktion av de hierarkiska kulturdefinitionerna. Undersökningen med avseende på ekonomi kan sammanfattas med att Bokmässan framställs som ett forum för ekonomisk kulturpolitik. Vi ser konsekvenser av den konkurrenssituation pressen verkar inom idag. Den journalistiska diskursen med avseende på gender karaktäriseras av en stereotyp framställning av kvinnor och män. Ett sammanfattande resultat av undersökningen är att kulturjournalistiken utmärks av att den saknar en kritiskt granskande hållning. Diskursordningarna konstruerar Bokmässan som ett uttryck för den dominerande maktens ideologi.

Helene Gunnarsson Miléne Padellaro Anna Karin Wiberg
MKV, Examensarbete , ht30
379
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.