BoPlats Göteborg

en publik- och informationsstudie

Abstract Titel: BoPlats Göteborg- en publik och informationsstudie Författare: Caroline Kristiansen Kurs: Påbyggnadskurs, Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2002 Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska vilken publik BoPlats har och ta reda på vilka förväntningar de har och hur väl de uppfylls. Metod: Kvantitativ enkätundersökning och kvalitativa informant intervjuer. Material: 198 enkäter och fyra intervjuer Resultat: Utifrån min undersökning kan jag dra en del generella slutsatser om varför besökarna kom till BoPlats Göteborg. Undersökningen har riktat sig mot besökare i BoPlats Göteborgs lokaler. Den slutsats som kan dras är att de flesta som besökt BoPlats Göteborg gjorde det för att få information om lediga lägenheter. Av besökarna hade majoriteten besökt BoPlats hemsida. Dessa ansåg att hemsidan var lätt att använda och att det inte var särskilt mycket som saknades. Majoriteten i undersökningen tyckte att det var viktigt att kunna få information om lediga lägenheter. Att BoPlats ska förmedla lägenheter och ge information om andra vägar att få lägenhet samt att kunna få juridisk hjälp. Slutligen önskar de också att BoPlats ska ha ett kösystem. Den största kategorin utgjordes av åldersgruppen 18-29 år. Det var något fler kvinnor än män som besökte BoPlats Göteborg. Majoriteten var uppväxta i Sverige och hade gått på gymnasium eller högskola. Största andelen bodde i centrum men därefter var fördelningen jämn mellan de olika svarsalternativen. Andelen som hade förstahandskontrakt eller var inneboende var störst. På frågan om hur man kände till BoPlats svarade de intervjuade att de oftast fått tips om BoPlats genom en bekant och därefter följde annons i media. BoPlats centrala läge underlättar för en tiondel att gå in av en slump. Bostadsbristen och svårigheter att få bostad visade på att nära hälften hade besökt någon av de andra bostadsförmedlingarna som finns i Göteborg. Det var inte många som hade ringt till BoPlats. De svar som rörde service och personal var inte enhetliga. Den största gruppen ansåg att personalen var ganska kunnig, ganska hjälpsam och tog sig ganska mycket tid för besökarna. Informanternas åsikter var också delade. Mest utmärkande var att Per Hållén (v) tyckte att det ska finnas en bostadsförmedling i stället för BoPlats i sin nuvarande form. Samtliga av de intervjuade politikerna verkade ha en god insikt i hur organisationen fungerar och att de begränsade resurserna gör att alla bitar inte kan ombesörjas av BoPlats. Ovanstående resultat har besvarat mitt syfte och mina frågeställningar.

Caroline Kristiansen
MKV, MKV-Magisteruppsats , ht03
MG137
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.