Chefskommunikation Västra Götalandsregionen

Kvalitativa samtalsintervjuer

Abstract _________________________________________________________ Titel: Chefskommunikation Västra Götalandsregionen Författare: Åsa Henskog Typ av arbete: C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Antal sidor: 54 Handledare: Bengt Johansson Institution och Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Universitet: Medie- och kommunikationsvetenskap Göteborgs Universitet Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur chefer ser på kommunikation inom en professionell byråkrati. Huvud- 1. Hur ser respondenterna på sin informationsroll som chef? frågeställningar: 2. Hur ser respondenternas kommunikationen ut idag? 3. Vilka kommunikationskanaler anser de fungerar bra och vilka fungerar mindre bra i kommunikationen idag? Metod & Kvalitativ metod material Insamling av empiri genom fem individuella samtalsintervjuer. Huvudresultat: Alla är medvetna om den informationsroll de har som chef och att det ligger i deras ansvar att se till att information når ut till medarbetarna. De tycker att i stort sett hela deras dag ägnas åt att kommunicera. Den formella kommunikationen sker framförallt via möten. Men många möten anses obefogade och otydliga i sitt syfte. Det råder delade meningar om den informella kommunikationen är bra eller dålig. Alla respondenterna föredrar direkt kommunikation i mindre grupper med möjlighet till en dialog och diskussion. Sämst fungerar större möten med många deltagare. Information som kom på papper läggs i högar som inte är sökbara jämfört med det som kommer digitalt och lätt kan arkiveras. Det som behövs för att en bättre kommunikation är tydlighet i uppdraget, planering, samordning och tid. Det är därmed inte bara ett kommunikationsproblem utan också ett organisationsproblem

Åsa Henskog
MKV, Examensarbete , vt06
582
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.