Information eller dialog?

En fallstudie av den Europeiska kommissionens kommunikationsverksamhet när det gäller utvidgningen av EU

Abstract Titel: Information eller dialog? En fallstudie av den Europeiska kommissionens kommunikationsverksamhet när det gäller utvidgningen av EU. Författare: Elin Asplind Handledare: Bengt Johansson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs Institutionen för Journalistik- och masskommunikation Göteborgs Universitet Höstterminen 2005 Syfte: Syftet är att undersöka den Europeiska kommissionens kommunikationsverksamhet för att legitimera utvidgningen av EU gentemot medborgare i gamla och kommande medlemsländer. Det huvudsakliga intresset ligger i att ta reda på i vilken mån dialog förekommer i kommissionens PR-verksamhet. Metod: Kvantitativ innehållsanalys. Material: Materialet består av sammanställda rapporter av kommunikationsverksamheten som görs av kommissionens informationsbyråer i varje land. Huvudresultat: Min studie visade att allra flest kommunikationsrelaterade aktiviteter genomförs i de kommande medlemsländerna under den undersökta perioden. Det är även här som de mer monologiska aktiviteterna dominerar och vi kunde därför konstatera att asymmetrisk envägskommunikation är den PR-form som är vanligast i dessa länder. I de gamla medlemsländerna genomförs det färre aktiviteter men de är i relativt stor utsträckning dialogiska till sin karaktär. I de gamla medlemsländerna där opinionen är övervägande negativt inställd till utvidgningen av EU riktas, till skillnad från i de andra länderna, en ansenlig del av kommunikationen till befolkningen där dialogiska aktiviteter förekommer men de monologiska aktiviteterna dominerar. Vi kunde konstatera att i de gamla medlemsländerna förekommer den asymmetriska tvåvägs-modellen mest frekvent med vissa glimtar av tvåvägs symmetrisk kommunikation i de länder som är övervägande negativt inställda till utvidgningen av EU.

Elin Asplind
MKV, Examensarbete , ht05
566
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.