“Jag är chef -vad anser jag mig behöva?”

En kvantitativ behovsundersökning av vad chefer i Västra Götalandsregionen anser om en ny intranätsida enbart för dem, och vad de skulle vilja ha på en sådan webbsida

Abstract Titel: ”Jag är chef – vad anser jag mig behöva?” Författare: Sarah Dahlsten och Christina Svensson Kurs: Fördjupningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2005 Handledare: Jan Strid Sidantal: 59 sidor Syfte: Vårt syfte är att undersöka vad chefer i Västra Götalandsregionen anser om en ny intranätsida enbart för dem, och vad de skulle vilja ha på en sådan webbsida. Metod: Kvantitativ enkätundersökning Material: 195 enkätsvar Huvudresultat: Vårt resultat visade att övervägande delen av cheferna (61,6 procent) är positivt inställda till införandet av en intranätsida enbart för chefer. 73,3 procent av cheferna ville även att denna sida skulle vara lösenordsskyddad. Vi kan se att majoriteten av cheferna var klart positivt inställda till de flesta av svarsalternativen, vilket vi kan härleda till olika slags behov. Framför allt verkar personlig identitet och informationsbevakning vara de grundläggande behoven hos de svarande cheferna. Information från ledningen var det populäraste alternativet, vilket kan tyda på en viss önskan om kommunikation och identifiering med ledningen. Överhuvudtaget visar det stora intresset för information av olika slag att cheferna har ett visst behov av bevakning av information.

Sarah DahlstenChristina Svensson
MKV, Examensarbete , vt05
547
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.