DEN KOMMERSIELLA FETTAKTIVISMEN?

En multimodal kritisk diskursanalys av kvinnliga
fettaktivisters framställning på Instagram

Syfte: Denna studie syftar till att analysera svenska kvinnliga fettaktivisters presentation på
Instagram för att belysa framställningen när den görs ur en kommersiell respektive
icke-kommersiell utgångspunkt.

Teori: Multimodal kritisk diskursanalys

Metod: Multimodal kritisk diskursanalys

Material: Inlägg från fyra svenska kvinnliga fettaktivister på Instagram. Inläggen är publicerade
mellan 1 januari 2020 och 1 maj 2020.

Resultat: Resultatet visar att det finns det finns en skillnad i de textuella- och visuella uttrycken hos de kommersiella respektive icke-kommersiella fettaktivisterna. Samtliga aktivister visade en uppmuntran till konsumtion, även de som är icke-kommersiella. Dock
förekommer uppmuntran till konsumtion i högre utsträckning hos de kommersiella aktivisterna. Det går också att tolka att de mer förhåller sig till populärkulturen, i och med den stora mängden reklaminslag, vilket kan ses som att aktivismen indikerar på en överskuggning av andra praktiker. De kommersiella aktivisterna tenderar också att
använda mer individualistiska uttryck textuellt medan de icke-kommersiella tenderar använda mer kollektivistiska. Trots att olikheter fanns, öppnar samtliga aktivister upp för fettaktivismen genomgående i innehållet på deras konton, vilket kan ses som värdefullt i sig för fettaktivismen, då det berättigar den tjocka kroppens synlighet och rätt att finnas. Sammanfattningsvis indikerar resultaten på så vis på olika skepnader för
både fettaktivism såväl som digital aktivism.

Märta Laakso & Filippa Larsson
MKV, Examensarbete , vt20
1118
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.