VAR DEN SOM VÅGAR?

En kvalitativ intervjustudie om gymnasieungdomars
uppfattningar av Polisens rekryteringskampanj "Var
den som...".

Syfte: Studiens syfte är att undersöka gymnasieungdomars inställningar till Polisen som
arbetsgivare samt undersöka vad de anser om Polisens rekryteringskampanj och om de
upplever att kampanjen ökat/väckt deras intresse att söka till polisutbildningen.

Teori: Receptionsteori, Sense-making, Employer Branding

Metod: Kvalitativa respondentintervjuer

Material: Fyra videoklipp och hem bilder/affischer från Polisens rekryteringskampanj ”Var den
som…”.

Resultat: Resultatet visar att majoriteten av respondenterna har en positiv bild av Polisen som
myndighet. Majoriteten av respondenterna har även en positiv bild av Polisens
rekryteringskampanj. Kampanjen har å andra sidan inte bidragit till att respondenterna
vill söka polisutbildningen, med undantag för en respondent. En bidragande faktor till
att majoriteten av respondenterna inte vill söka utbildningen är deras intressen.

Linnéa Eneberg och Anna Främst
MKV, Examensarbete , vt20
1117
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.