I HUVUDET PÅ EN NYHETSUNDVIKARE

En kvalitativ intervjustudie om varför unga vuxna väljer att inte ta del av nyheter

thumbnail of 1116

Syfte: Studiens syfte är att förstå varför unga vuxna väljer att inte ta del av nyheter.

Teori: Vad är en nyhet, vad är en nyhetsundvikare, användningsteorin och OMA-modellen.

Metod: Kvalitativ forskningsintervju.

Material: Nio intervjuer med nyhetsundvikare i åldrarna 20–30 år.

Resultat: Begreppet nyhetsundvikare är möjligtvis inte en passande beskrivning av gruppen, detta enligt deras egna resonemang samt att begreppet saknar en tydlig definition. Det finns svårigheter kring att kategorisera respondenternas nyhetskonsumtion som avsiktlig eller oavsiktlig. Det finns varken ett högt förtroende eller en stor mediemisstro för nyhetsrapporteringen och det har inte heller någon direkt påverkan på gruppens nyhetskonsumtion. Nyhetskonsumtionen har ökat i samband med covid-19 och gruppen som generellt sett visade sig vara omotiverade och ointresserade av nyheter, visade ett ökat intresse kring att ta del av mer nyheter i framtiden. Studiens resultat visade också att respondenterna är en grupp som inte tidigare har reflekterat speciellt mycket kring sin nyhetskonsumtion.

Emerik Karlsson, Isabel Lassis Bolling & Sofia Tingestedt
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.