Klimatskammen i Svenska Medier

En kvalitativ innehållsanalys om hur ”skamorden” gestaltas i svenska medier.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de trendande skamorden gestaltas i
tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.

Teori: Framing, nyhetsvärdering, medialiseringstekniker

Metod: Kvalitativ innehållsanslys

Material: Sju åsiktsbaserade artiklar från tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter,
Expressen och Aftonbladet.

Resultat: Studiens resultat visar att skamorden på ett centralt vis endast förekommer i
artiklar med åsiktsbaserad karaktär. Skamorden omskrivs sällan som det huvudsakliga ämnet i artiklarna, istället används skamorden för att stödja artikelförfattarens argument kring andra fenomen. Vidare är sällan skamorden i sig föremål för kritik i artiklarna, istället kritiseras särskilda grupper så som inkonsekventa klimatdebattörer eller medelklassen. Den kritik som faktiskt riktas mot skamorden antyds istället vara att klimatfrågan reduceras till skam.
Skamorden förekommer ofta i relation till klimatdebatten och i en svensk kontext.

Diana Martin
MKV, Examensarbete , vt20
1115
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.