”JAG FÖRLORAR INGENTING PÅ MIN ISOLERING”

En kvalitativ innehållsanalys av hur äldre
representeras och gestaltas i dagspress under
pandemin covid-19

thumbnail of 1114

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspress
under pandemin covid-19 samt huruvida det finns skillnader i hur morgonpress och
kvällspress representerar och gestaltar äldre.

Teori: Representationsteorin, gestaltningsteorin och teorin om nyhetsvärdering.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys.

Material: 18 artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter, båda i printversion. Från datumen 17–18 mars, 22–23 mars, 1–2 april och 6–7 april år 2020.

Resultat: Studiens resultat visade i motsats till tidigare forskning ett mönster av att äldre
representeras och ges utrymme att förmedla sitt perspektiv, dock gällde det främst
kända äldre vilket talar för att en majoritet av de äldre inte representeras. Resultatet
visade även exempel på nya typer av gestaltningar kopplat till äldre, som går emot de
klassiska och stereotypa gestaltningar som enligt tidigare forskning är vanligast. De
nya typer av gestaltningar det gick att se i materialet gick dock främst att koppla till
kända äldre personer. Det gör att det finns en risk för att övriga äldre fortsätts kopplas
samman med stereotypa och negativa gestaltningar. Resultatet visade vidare skillnaderna i hur morgonpress och kvällspress representerar och gestaltar äldre och resultatet bekräftade tidigare forskning gällande skillnader i hur morgonpress och kvällspress traditionellt värderar nyheter.

Petra Dahlgren och Vera Kjellman
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.